DMPLAPAK

เครือข่ายเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรัง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Friday, July 22, 2005

เชิญชวนเรียนรู้กับพยาบาลชุมชน

ในช่วง 2 ปี มานี้ (2546-2548) ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้ให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย หลากหลายกิจกรรม เพราะพยาบาลชุมชนก็เป็น ส่วนหนึ่งในการรับรู้ปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ของสังคมไทย และชมรมเองก็คิดว่าปัญหาของสังคมไทยนั้นทุกฝ่าย ทั้งประชาชน รัฐ เอกชน ต้องหันมามีส่วนร่วมแก้ไข ชมรมพยาบาลฯ จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพองค์กรเองว่าจะตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างไร ซึ่งได้เกิดจุดที่เราสังเคราะห์แล้วว่าต้องเปลี่ยนเปลงและปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเองให้ไปสู่การพยาบาลเชิงรุก วิธีคิดวิธีการทำงานของตัวพยาบาลเองให้ไปสู่การพยาบาลเชิงรุกที่เข้าถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และต้องพยายามหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชน หรือปัญหาระบบบริการที่เป็นบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้มากขึ้น
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. ชมรมพยาบาลชุมชนได้จัดเวทีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 เพื่อเสนอภาพของการสรุปบทเรียนที่ชมรมพยาบาลชุมชนได้แจ้งต่อสาธารณาชนว่า เรากำลังพัฒนาวิถีการทำงานของเราใหม่ โดยใช้เครื่องมือการทำงานเชิงคุณภาพหรือวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เห็นวิธีคิด วิธีการทำงานของเรา ว่าต้องมองปัญหาที่เราประสบอยู่ในชุมชน ให้ออกอย่างเด่นชัด และต้องใช้ทักษะในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์และนำเสนอต่อชุมชน และสหวิชาชีพในองค์กร ให้ช่วยมองว่าที่แท้จริงปัญหาของประชาชนอยู่ในจุดไหน และใช้การเข้ามามีส่วนร่วมกลไกลตรงนั้นเองค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่า ใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา จากนั้นก็จะมีกระบวนการคือข้อมูลให้แก่ชุมชนหรือผู้รับบริการและพยาบาลหาทางออกหลังการแก้ปัญหา ของพยาบาลชุมชนร่มกัน โดยจะเน้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาของเขาเองโดยและเราจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่านมาผลสำเร็จของการพัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงานของพยาบาลชุมชนได้นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ เมื่อ พย. 47 ซึ่งครั้งหนึ่งถือว่าเป็นนวตกรรมของพวกเราที่ได้ร่วมมือในการทำงาน มีผู้สมัครที่เข้าโครงการพัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงาน และได้นำไปทำงานในพื้นที่ ประมาณ 25 พื้นที่ จากการประเมินผลกระทบต่าง ๆ ก็ชัดเจนว่าการทำงานในลักษณะเชิงคุณภาพเช่นนี้ มีผลกระทบในทางบวกกับประชาชน สหวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพยาบาลผู้ปฏิบัติ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนของตัวพยาบาล และเห็นพลังในตัวที่จะช่วยกันขับเคลื่อน แนวความคิดนี้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในปี 2548 นี้ มีพยาบาลที่ได้เข้าร่วมใช้วิธีคิดวิธีการทำงานเชิงคุณภาพไปพัฒนางาน ประมาณ 60 พื้นที่ ซึ่งแต่ละโจทย์แต่ละปัญหา ที่พยาบาลได้หยิบยกมาล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น เช่น แนวทางในการแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยเรียน การสร้างสุขภาพ ชุมชนโดยชุมชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต การดูแลผู้สูงอายุโดยหลักวิถีพุทธ ปัญหาเด็กอ้วน และอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ ขณะนี้ทีมพยาบาลชุมชนกำลังใช้ทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Rapid Assesment) และร่วมแก้ปัญหากับชุมชนซึ่งคาดว่าผลกระทบต่อทุก ๆ ส่วน น่าจะมีผลประโยชน์ต่อตัวประชาชน ต่อพยาบาล และต่อสังคมประเทศชาติมากพอสมควร
ในปี 2548 นี้เราจะมีการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่ทั้ง 60 พื้นที่และได้จัดทำเป็นวีดีทัศน์ “กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชน” เพื่อให้เห็นว่าเป็นวิธีการทำงานที่ง่ายไม่ยากสามารถเรียนรู้ได้ และผลจากการประเมินเบื้องต้นตัวพยาบาลผู้ปฏิบัติ มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร นี้ก็ต้องพิสูจน์กันโดยชมรมพยาบาลชุมชน จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 ปีที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. เหมือนเดิม เพราะง่ายต่อการบริหารจัดการ ในปีนี้ก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน ซึ่งต้องเชิญชวนไว้ล่วงหน้า และรับได้จำนวนจำกัดเท่านี้ ซึ่งขณะนี้สหวิชาชพีที่ได้รับทุน สสส. ในแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณาสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพก็ได้ให้ความสนใจและจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วจำนวนมากกว่า 50 ที่นั่งและก็เป็นความภูมิใจที่ผลงานของเราได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอหัวข้อเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพที่พยาบาลชุมชนได้นำไปแก้ปัญหาการทำงานในพื้นที่ให้ทราบคร่าว ๆ ก่อนเพื่อประเมินความสนใจและต้องการจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนี้
1 พฤติกรรมสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานในบริบทสังคม วัฒนธรรมของผู้เป็นเบาหวานใน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นางอุบล สุวรรณมณี
โรงพยาบาลสันทราย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
นางทองทิพย์ พรหมศร
โรงพยาบาลฝาง
3 ปัจจัยและรูปแบบการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
นางภาวดี ใจดี
โรงพยาบาลเชียงแสน
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลสวรรคโลก
นางสมศรี บันทึก
โรงพยาบาลสวรรคโลก
5 รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสุขภาพประชากรในวัยทำงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
นางสาวเปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร
โรงพยาบาลบึงสามัคคี
6 การส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน ต. กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
นางสาวมุนา วงศาโรจน์
โรงพยาบาลนภาลัย
7 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
นางศุภวัลย์ เอกศิริวรานนท์
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
8 แนวทางการเสริมธาตุเหล็กและการแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
นางจิรดา เอี่ยมระหงษ์
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
9 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
นางเฉลิมศรี ยศธแสนย์
โรงพยาบาลท่าช้าง
10 การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลับแล อ,ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นางสาวผาสุข แก้วเจริญตา
รพ.ลับแล
11 วิถีชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะ Hypoglycemia) โรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี
นางพิมพ์นภา แซ่โซว
รพ.เสาไห้
12 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ในตำบลสว่างอารมณ์
นางพรรัตน์ อนันต์วรนาถ
รพ.สว่างอารมณ์
13 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
นางสาวอุบลวรรณา เรือนทองดี
รพ.บางปลาม้า
14 รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ให้มีพัฒนาการสมวัย โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
นางดุษณีย์ ทองเกลี้ยง
รพ.หลวงพ่อเปิ่น
15 การจัดระบบบริการในคลีนิคสูงอายุ รพ.ปะทิว จ.ชุมพร
นางสาวสุภัทรา วิเศษคามิน
รพ.ปะทิว
16 รูปแบบ/แนวทางการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิบางมะพร้าว จ.ชุมพร
นางกัทลีย์ ตันธนกุล
รพ.ปากน้ำหลังสวน
17 บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นใน ต.ปรายพระยา
นางสาวพัชรา วิชัยดิษฐ์
รพ.ปลายพระยา
18 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อ.กะปง จ.พังงา
นางรัศมี พันธุลาภ
รพ.กะปง
19 แรงจูงใจในการปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ รพ.นายายอาม จ.จันทบุรี
นางปวิตรา สุทธิธรรม
รพ.นายายอาม
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นที่มีบุตร คนแรก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
นางประภา บุญมาก
รพ.สนามชัยเขต
21 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ต.ปะหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม
นางสังวาลย์ วงศ์สมศักดิ์
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
22 การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจาราจรทางรถจักรยานยนต์จากการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
นางกาญจนา จันทะนุย
รพ.สีสุราช
23 พฤติกรรมสุขภาพ ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
นางดอกบัว บุรัตน์
รพ.ลืออำนาจ
24 ปัจจัยส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาล ต.เมือง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร
รพร.เดชอุดม
25 แบบแผนการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน อ.ตระการพืชผล
นางสาวเยาวเรศ ดีคง
รพ.ตระการพืชผล
26 ปัจจัยและแนวทางการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะในการคลอดปกติ แผนกห้องคลอด รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นางดรุณี คุณวัฒนา
รพ.ปักธงชัย
27 การส่งเสริมการออกกำลังกายในหญิงอายุ 15-50 ปี เขตเทศบาลเสิงสาง
นางบำรุง ไตรย์เทน
รพ.เสิงสาง
28 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการสังเกตการดิ้นของลูกที่ถูกต้องในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ PCU รพ.สูงเนิน
นางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์
รพ.สูงเนิน
29 การทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงในกลุ่ม วัยรุ่น
นายอู่ทอง นามวงษ์
รพ.ภูกระดึง
30 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตจากโรคเรื้อรังในชุมชน เทศบาล ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
นางสมพร หันชะนา
รพ.เสลภูมิ
31 การดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ในชุมชน อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
นางสุรัตยา เกษมศิริ
รพ.เมยวดี
32 การเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์และการจัดทำแนวทางบริการสุขภาพแบบสหวิชาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ศูนย์การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ช่วงกลางวัน (Day Care Center) รพ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
นางดวงเดือน ศรีมาดี
รพ.เมืองสรวง
33 รูปแบบการจัดโปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 40 ปี ขึ้นไปของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะแน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
นางสมปอง เสนา
รพ.ชุมแพ
34 การศึกษาการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแวงใหญ่
นางวุฒิพร พรหมราษฎร์
รพ.แวงใหญ่
35 พฤติกรรมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ HIV /ผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อฉวยโอกาสวัณโรค ใน รพ.ศรีวิไล จ.หนองคาย ปี 2548
นายไพศาล ไกรรัตน์
รพ.ศรีวิไล
36 พัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีดื่มสารพิษ กรณีศึกษา : ผู้ป่วย รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
นางอัฉรา อนุรักษ์
รพ.กระทุ่มแบน
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
นายสายยนต์ ดารา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน
38 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2548
นางปราณี ประไพวัชรพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี
39 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกรณีผู้ป่วยโรคจิตของ รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา
นางพูนศรี พลพิทักษ์
รพ.ประทาย
40 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง COPD รพ.วังเหนือ
นางสาวแสงเดือน ยาสมุทร
รพ.วันเหนือ
41 การส่งเสริมสุจภาพจิตด้วยวิถีพุทธที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนหนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
นางสาวเสาวนิต ผลุงกระโทก
รพ.หนองบุญมาก
42 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยเรียน จ.น่าน
นางสาวจันทณัฐ ทองศิริ และคณะ
รพ.น่าน
43 * ศึกษารูปแบบ พฤติกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้
นางสาวพุทธนา เอกโภค
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
44 * แนวทางการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ของ รพ.เชียงกลาง จ.น่าน
นางทับทิม ปัญญานะ และคณะ
รพ.เชียงกลาง
45 * ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน
นางสาววิลาวัลย์ หมอมูล และคณะ
รพ.เชียงกลาง
46 * ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
นางพนิดา เมืองคำ และคณะ
รพ.ทุ่งช้าง
47 * ปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้ป่วยต้อกระจกใน จ.น่านปฏิเสธการผ่าตัด
นางวรรณเพ็ญ คำเทพ และคณะ
รพ.น่าน
48 * พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักเรียน นักศึกษาในหอพัก เขตเทศบาล เมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน
นางศิริเพ็ญ มีบุญ และคณะ
รพ.น่าน
49 * ประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ของรพ.น่าน
นางสาวรัตนาพร ทองเขียว
รพ.น่าน
50 * กระบวนการสร้างสุขภาพประชาชนวัยแรงงาน บ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน
นางสาวนาตยา ขันเชียง
รพ.นาหมื่น
51 * พฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงใน รพ.บ้านหลวง
นางสาวเกษร ตามสัตย์
รพ.บ้านหลวง
52 * ศีกษาปัจจัยด้านผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
นายชำนาญ พิเคราะห์ และคณะ
รพ.เวียงสา
53 * การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิด-6ปี พื้นที่ราบ ที่มีภาวะทุพโภชนาการเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล 2 แคว
นางสาวเพ็ญ ชาญมณีเวช และคณะ
รพ.สองแคว
54 * รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ อ.ปัว จ.น่าน
นางจามจุรีย์ ทนุรัตน์
รพร.ปัว
55 * ศึกษาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้านของผู้ป่วยบ้านถืมตองและบ้านสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
นางสาวสุพัต ขันตี และคณะ
สถานีอนามัยตำบลถืมตอง
56 * การศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ
นางมาลี ทะนิต๊ะ
สถานีอนามัยตำบลผาตอ
57 ความดันไม่ได้ ใน PCU ยม-PCUผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
นางสารภี วงค์สิทธิ์
สถานีอนามัยตำบลยม
บอกข่าวมาเพื่อเชิญชวนให้ท่านที่สนใจความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพยาบาลชุมชน สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อนำมาเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนประมาณ 60 เรื่อง และแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะสังคมไทย โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ รับจำนวนจำกัด 800 ที่นั่ง จะรับสมัคร ปลายเดือนสิงหาคม 2548 และปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2548 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล (รายละเอียดจะแจ้งใน www.thainurseclub.com และสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่
คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ รพ.สูงเนิน 044-2806713 ต่อ 107 และ 09-8443215
คุณรุจิวรรณ สอนสมภาร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 044-465010-5 ต่อ 305 09-9495489
นายสุพัฒน์ สมจิตรสกุล รพ.ปลาปากนครพนม 01-2612906
ขอบคุณทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับพวกเรา

0 Comments:

Post a Comment

<< Home